Privacy & Cookie Policy

This privacy and cookie policy is drawn up in Dutch. If you want to read these in English, please e-mail your request to: contact@bizgoodz.com

PRIVACY & COOKIE STATEMENT BIZGOODZ

1.    Inleiding
De website bizgoodz.com (“Website”) en het daarbij horende B-to-B online handelsplatform waar vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht van restmaterialen, machinerie, onderdelen en tweedehands producten (“Producten”) worden aangeboden door BIZGOODZ B.V. (“BIZGOODZ”). BIZGOODZ en de door haar ingeschakelde derden hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy gaan dan ook zeer zorgvuldig om met de door u verstrekte gegevens.
In dit Privacy- & Cookiestatement leggen we uit welke persoonsgegevens BIZGOODZ van u verwerkt, voor welke doeleinden en op welke grondslag. Ook leggen we uit hoe lang we uw gegevens bewaren, met welke partijen wij gegevens delen en wat uw rechten zijn ten aanzien van deze gegevens, bijvoorbeeld recht op inzage of verwijdering. BIZGOODZ houdt zich daarbij aan alle relevante wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Telecommunicatiewet en overige toepasselijke privacy wet- en regelgeving.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is BIZGOODZ B.V., Bos en Lommerplantsoen 1F, 1055 AA Amsterdam.

2.    Verwerkte persoonsgegevens
- Door u verstrekte gegevens
Wanneer u zich als koper dan wel verkoper registreert, een Product bestelt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, contact opneemt met BIZGOODZ of anderszins gebruik maakt van de diensten van BIZGOODZ, worden de door u verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

- Gegevens verkregen via cookies en soortgelijke technieken
In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan BIZGOODZ, kan BIZGOODZ aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende uw gebruik van de diensten van BIZGOODZ. Deze gegevens verkrijgt zij door het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:
•    apparaat-gegevens, besturingssysteem-gegevens en, indien van toepassing, ook browser-gegevens, waarmee toegang is verkregen tot een dienst van BIZGOODZ. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld de versie van het besturingssysteem en het type browser dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
•    gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals uw surfgedrag, het tijdstip waarop u gebruik maakt van een dienst en het soort dienst dat wordt gebruikt, welke informatie gekoppeld kan worden aan uw account als u bent ingelogd;
•    locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan BIZGOODZ wordt doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt.

- Gegevens verkregen van derden
Tot slot kan BIZGOODZ persoonsgegevens van u verzamelen, vastleggen en verwerken die zij verkrijgt van derde partijen. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:
wanneer u inlogt op de Website van BIZGOODZ via uw social media account bij een derde partij als Linkedin, dan verkrijgt BIZGOODZ via Social Login uw naam en foto en het primaire e-mailadres dat aan uw LinkedIn-account is gekoppeld.
3.    Doeleinden en grondslag gegevensverwerking
BIZGOODZ verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
•    voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om u te informeren over de door u verkochte of aangekochte Producten, eventueel geregeld verzending van Producten of andere informatie te leveren;
•    als u een Product heeft afgenomen, om u te factureren en om orders te screenen op mogelijke fraude;
•    om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via het door BIZGOODZ aangeboden B-to-B online handelsplatform of contact op te nemen met andere gebruikers van voornoemd platform;
De verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinden is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met BIZGOODZ sluit wanneer u middels het door BIZGOODZ geëxploiteerde B-to-B online handelsplatform (“Digitale Dienst”) een Product afneemt.
•    om u onze Digitale Dienst zo compleet mogelijk aan te kunnen bieden en deze te onderhouden, optimaliseren en beveiligen;
•    om u op de hoogte te houden van de Digitale en andere diensten van BIZGOODZ;
•    om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
De grondslag voor de verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinden is een gerechtvaardigd belang van BIZGOODZ, bestaande uit het belang om onze Digitale diensten te verbeteren en te beveiligen, om met u te communiceren over relevante informatie over haar dienstverlening (gebruikersinformatie en serviceberichten) en om (direct) marketingactiviteiten te verrichten (commerciële berichten).
•    om in te loggen via social sites (aangeboden door derde partijen) zoals Linkedin mogelijk te maken;
De grondslag voor de verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinde is toestemming. Deze toestemming verleent u door in te loggen op de Website van BIZGOODZ met uw social media-account.
•    om u online gerichte advertenties te tonen door indeling in een groepsprofiel op basis van kenmerken en gedrag;
•    om u op websites van derden specifieke advertenties van BIZGOODZ te tonen. Dit kan bijvoorbeeld door met behulp van targeting-tools Linkedin en/of Google specifieke doelgroepen aan te maken, door het (versleuteld) uploaden van e-mailadressen. Aan deze doelgroepen worden vervolgens gerichte advertenties getoond;
•    voor verbetering van de Digitale diensten. Op basis van informatie over uw interesses en over uw gebruik van haar diensten, probeert BIZGOODZ haar Digitale diensten te verbeteren en beter af te stemmen op uw gebruik en interesses.
De grondslag voor de verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinden is toestemming. Deze toestemming geeft u door middel van het accepteren van de cookieverklaring van de Website van BIZGOODZ.   
•    om te voldoen aan de op BIZGOODZ van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de bewaarplicht van de belastingdienst.
De grondslag voor de verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinden is het voldoen aan een wettelijke verplichting van BIZGOODZ.

4.    Gegevensverstrekking aan derden
Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot het BIZGOODZ behoren, behoudens het navolgende.
Uitvoering van een overeenkomst
Wanneer verstrekking aan een derde onderdeel is van de door u met BIZGOODZ gesloten overeenkomst, zullen wij uw gegevens conform de overeenkomst aan de betreffende derde verstrekken.

- Door BIZGOODZ ingeschakelde partijen
Uw gegevens kunnen zonder uw toestemming worden verstrekt aan partijen, die door BIZGOODZ worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld de verkoper van een door u via het B-to-B online handelsplatform besteld Product of ingeschakeld transportbedrijf). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om leveranciers van bezorg- en betaaldiensten (zoals Stripe en Paypal), software van onder andere Shopify en hostingdiensten. In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts verstrekt in opdracht van BIZGOODZ voor de in deze verklaring genoemde doeleinden en in overeenstemming met de tussen BIZGOODZ en deze derde gesloten verwerkersovereenkomst. Voor meer informatie over wat Shopify met de verzamelde gegevens doen zie www.shopify.com/legal/privacy.


- Verstrekking ten behoeve van advertenties
Om advertenties zo gericht mogelijk te kunnen aanbieden wordt door BIZGOODZ algemene meta data verzameld over uw surfgedrag op haar website . Ook kan BIZGOODZ bepaalde informatie, zoals bijvoorbeeld IP-adres versturen aan adverteerders, advertentienetwerken en/of datapartners ten behoeve van de (automatische) verkoop van advertentieruimte en kunnen de met behulp van uw gegevens door BIZGOODZ opgebouwde groepsprofielen worden verstrekt aan datapartners van BIZGOODZ voor tonen van relevante advertenties en om o.a. de ontwikkeling van de circulaire economie te kunnen monitoren en te stimuleren.  
De door BIZGOODZ opgebouwde profielen bestaan altijd uit een groep van gebruikers (bijvoorbeeld: Bedrijven met circulaire omzet < €10.000 .

- Verplichte verstrekking
Tenslotte is het mogelijk dat BIZGOODZ op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. BIZGOODZ zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat zij hiertoe verplicht is.

- Verstrekking buiten de EU
Sommige partijen waaraan BIZGOODZ gegevens verstrekt zijn internationale bedrijven. In dat geval is het mogelijk dat uw gegevens ook buiten de EU worden verwerkt. In beginsel zal dit uitsluitend gebeuren in landen met een passend beschermingsniveau. Indien dat niet het geval is, waarborgt BIZGOODZ de bescherming van uw gegevens door gebruik te maken van de standaardbepalingen die de Europese Commissie voor dit doel heeft opgesteld.  

5.    Gegevensverwerking door derden via BIZGOODZ Website
Via de Website van BIZGOODZ kunnen ook derden cookies en soortgelijke technieken plaatsen en daarmee gegevens van u verzamelen. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders die advertentieruimte inkopen op de Website van BIZGOODZ en social media partijen die bepaalde diensten aanbieden op de Website van BIZGOODZ (zoals de ‘share button’). Daarnaast kunt u via een Website van BIZGOODZ terecht komen op de website van een derde, bijvoorbeeld via een (embedded) link. In al deze gevallen zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacyverklaring van deze derde te raadplegen.

6.    Telefoongesprekken
Telefoongesprekken met de klantenservice van BIZGOODZ kunnen worden opgenomen voor trainings- en coachingsdoeleinden. De opnames worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.  

7.    Bewaartermijn
BIZGOODZ verwerkt de verzamelde gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe de gegevens werden verzameld of nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Zo worden klantgegevens bewaard tot twee jaar na het einde van de klantrelatie. Daarnaast is BIZGOODZ wettelijk verplicht factuur- en betaalgegevens zeven jaar te bewaren op grond van belastingwetgeving.

8.    Beveiliging gegevens
BIZGOODZ respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van BIZGOODZ. BIZGOODZ spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

9.    Uw rechten ten aanzien van uw gegevens
Hieronder vindt u welke rechten u kunt uitoefenen met betrekking tot persoonsgegevens die BIZGOODZ van u verwerkt.

Inzage en correctie: u kunt te allen tijde kosteloos inzicht krijgen in uw persoonsgegevens die door BIZGOODZ worden verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. U kunt dit verzoek indienen per e-mail via contact@bizgoodz.com of per post, zie adresgegevens hieronder. BIZGOODZ zal op dergelijke verzoeken zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken, reageren.

- Bezwaar: u kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing en/of het ontvangen van marketinginformatie betreffende de producten of diensten van BIZGOODZ of gerichte aanbiedingen via e-mail, telefoon, post en/of SMS, door dit verzoek te richten aan contact@bizgoodz.com of per post op het adres genoemd bij punt 14 van deze verklaring. In de e-mails die BIZGOODZ stuurt, is een afmeldmogelijkheid opgenomen. Indien u hiervan gebruikmaakt, zult u dergelijke berichten niet meer ontvangen. Voor informatieberichten kunt u zich niet afmelden.

- Verwijdering: als u wilt dat BIZGOODZ uw persoonsgegevens en/of account verwijdert, kunt u hierom verzoeken door een e-mail te sturen aan contact@bizgoodz.com. Mogelijk worden een aantal persoonsgegevens ook na een verwijderingsverzoek bewaart. Dit is bijvoorbeeld het geval als dat noodzakelijk is voor het afhandelen van geplaatste bestellingen of als er een wettelijke verplichting bestaat om deze te bewaren.

- Beperking verwerking: als u gegronde redenen heeft om een beperking van de verwerking te vragen, bijvoorbeeld omdat u de juistheid van de persoonsgegevens die BIZGOODZ verwerkt, betwist, of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BIZGOODZ, kunt u hierom verzoeken door een e-mail te sturen aan contact@bizgoodz.com.

- Overdraagbaarheid van gegevens: als de verwerking van persoonsgegevens door BIZGOODZ berust op uw toestemming en via geautomatiseerde processen wordt verricht, kunt u verzoeken dat u de persoonsgegevens die u aan BIZGOODZ heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm ontvangt. U kunt dit verzoek richten aan contact@bizgoodz.com.

- Intrekken toestemming: wilt u zich afmelden/uitschrijven voor een bepaalde nieuwsbrief of commerciële e-mail van BIZGOODZ, dan kunt u dat doen via de ‘Afmelden’ link of -button, die u onderin de ontvangen mail kunt terugvinden.

- Klacht: als u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens door BIZGOODZ, heeft u naast het recht om een klacht bij BIZGOODZ in te dienen door een e-mail te sturen naar contact@bizgoodz.com. Tevens heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10.    Cookies
BIZGOODZ Website maakt gebruik van cookies en soortgelijke technieken (hierna: cookies). Cookies zijn technieken die informatie verzamelen en gebruiken. De Website wordt daardoor makkelijker in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website/app of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Daarnaast houden ze uw inloggegevens bij en maken ze het mogelijk om informatie te delen via social media, zoals Linkedin. Indien en voor zover BIZGOODZ via cookies persoonsgegevens van u verwerkt (zoals uw IP-adres) houdt BIZGOODZ zich daarbij uiteraard aan de geldende privacywetgeving. Hieronder leest u meer over de cookies die gebruikt worden door en via de Website van BIZGOODZ en voor welke doeleinden.
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met contact@bizgoodz.com.

11.    Welke Cookies worden gebruikt
BIZGOODZ maakt gebruik van functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatst zij altijd. Deze zijn noodzakelijk om de Website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kunt blijven op de Website wanneer u dat wenst. Pas wanneer u akkoord gaat met het plaatsen van cookies, plaatst BIZGOODZ ook een aantal andere niet-functionele cookies. Deze hebben allemaal verschillende doeleinden, maar stellen BIZGOODZ in staat om onze dienstverlening te verbeteren. Zo worden cookies gebruikt om op de website online surveys te tonen, verbeteringen op de Website te testen, social media buttons te tonen of om relevante advertenties voor onze Digitale diensten te kunnen tonen op andere websites.

- Functionele cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk om de Website goed te laten functioneren. Deze cookies worden dan ook standaard geplaatst en worden niet verwijderd wanneer u de cookies niet accepteert.

- Cookies om bezoek te meten
Analytische cookies stellen BIZGOODZ in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken geven BIZGOODZ inzicht in hoe vaak de Website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina's het meest worden bezocht. Hierdoor weet BIZGOODZ welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken de Website verbeterd kan worden. BIZGOODZ analyseert en verbetert de Website continu om de ervaring voor bezoekers zo prettig mogelijk te maken. De statistieken die BIZGOODZ verzamelt kunnen niet herleid worden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt. BIZGOODZ maakt gebruik van Shopify Analytics en Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. De analytische cookies worden altijd geplaatst bij een bezoek aan de Website. Voor meer informatie over wat Adobe en Google met de verzamelde gegevens doen, zie de privacy verklaringen van Shopify en Google. Deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen.

- Cookies voor social media integratie
Op de Website wordt content getoond die u via een button kunt promoten en delen via sociale netwerken. Voor het functioneren van deze buttons plaatsen social-media-bedrijven, Linkedin, Twitter, Instagram, YouTube en Google, cookies, zodat ze u kunnen herkennen wanneer u bent ingelogd op dat sociale netwerk. Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina die u deelt. Voor meer informatie over de gegevens die social-media-bedrijven verzamelen, verwijst BIZGOODZ naar de privacy verklaringen van deze bedrijven. Deze kunnen regelmatig wijzigen.

12.    Cookies blokkeren of verwijderen
Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer cookies plaatsen, dan kunt u uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst.

Ook kunt u de instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert en kunt u cookies die al zijn geplaatst verwijderen.
Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.com/nl/.

13.    Wijziging van deze Privacy- en cookieverklaring
BIZGOODZ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy- en cookieverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy- en cookieverklaring op de hoogte bent.  

14.    Overdracht ondernemingen
BIZGOODZ kan haar onderneming, Website en/of diensten overdragen aan een derde partij. In dat geval zullen ook uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de betreffende partij. Als u de diensten van BIZGOODZ daarna niet meer wilt gebruiken, kunt u verzoeken om verwijdering van uw gegevens.  

15.    Contact
Voor vragen of opmerkingen over deze privacy- en cookieverklaring kunt u contact opnemen met: BIZGOODZ B.V.
t.a.v. Klantregistratie Bos en Lommerplantsoen 1F, 1055 AA Amsterdam. U kunt ook een e-mail sturen naar contact@bizgoodz.com.

Deze Cookie- en Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 29 april 2019.

Stay connected

Sign up today