Algemene Voorwaarden

The BIZGOODZ general terms & conditions are first drawn up in Dutch. If you want to read these conditions in English, mail your request to contact@bizgoodz.com.

ALGEMENE VOORWAARDEN BIZGOODZ

Op haar B-to-B online handelsplatform brengt BIZGOODZ vraag en aanbod bij elkaar van circulaire producten en tweedehands materialen en producten, die worden aangeboden door bedrijven, instellingen en overheden met als doel om op dat vlak gezamenlijk aan een circulaire economie te bouwen.

Wanneer een Koper een Product via het Platform van een Verkoper koopt, dient de Koper akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. Dit geldt ook voor de Verkoper, op het moment dat Verkoper een Product via het Platform te koop aanbiedt dan wel een Product verkoopt of een Dienst van BIZGOODZ afneemt.  

Artikel 1                Definities
In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende, met hoofdletters aangeduide termen steeds de hierna volgende betekenis:
 
- Aankoopprijs: De prijs zoals op het Platform vermeld bij het betreffende Product en door Koper betaald. Deze prijs is inclusief Service Fee van BIZGOODZ en exclusief BTW. De BTW wordt in het betaalproces aan Koper kenbaar gemaakt.

- Account: het door Verkoper dan wel door Koper in de Omgeving aangemaakte account.

- Betaaldienstverlener: een dienstverlener die door BIZGOODZ is ingeschakeld om de (beveiligde) betalingen van Koper aan Verkoper te faciliteren. Deze dienstverlener handelt in overeenstemming met de Payment Providers Directive 2 (Richtlijn  2015/2366/EU; PSD2).  

- BIZGOODZ: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bizgoodz BV, statutair gevestigd aan het Bos en Lommerplantsoen 1F, te (1055 AA) Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 74680811

- Content: advertenties in de vorm van onder andere teksten, grafisch materiaal, afbeeldingen en videobestanden, door Verkoper geplaatst binnen de omgeving van zijn Account met als doel deze op het Platform openbaar te maken.

- Diensten: de door BIZGOODZ geleverde diensten die bestaan uit het faciliteren en onderhouden van het Platform en andere aan Verkoper te leveren nader overeen te komen specifieke diensten.

- Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen Koper en Verkoper in verband met de aankoop van een Product via het Platform.

- Koper: een rechts- dan wel natuurlijk persoon, die via het Platform een Product aankoopt.

- Omgeving: de website Bizgoodz.com of andere door BIZGOODZ ontwikkelde applicatie.

- Platform: de door BIZGOODZ gefaciliteerde marktplaats Omgeving waarop Verkopers aan Kopers hun Producten kunnen aanbieden.

- Producten: de in verschillende productcategorieën in te delen herbruikbare en recyclebare materialen en producten die door Verkoper op het Platform worden aangeboden.

- Service Fee: een commissie over de Verkoopprijs die BIZGOODZ bij Verkoper in rekening brengt voor de door haar te leveren Diensten.

- Verkoopprijs: De prijs die Verkoper bepaalt bij de verkoop van het betreffende Product. Deze prijs is exclusief btw en Service Fee en voorzover van toepassing exclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen die voor rekening van Koper zijn.

- Verkoper: een rechtspersoon, ingeschreven in de Kamer van Koophandel en beschikkend over een BTW nummer, die Producten via het Platform aan Koper aanbiedt.

- Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, die tevens te vinden zijn op https://BIZGOODZ.com/pages/terms-conditions.

Artikel 2                Toepasselijkheid Voorwaarden
1.     Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de koop van een Product via het Platform en de Koopovereenkomst. Deze Voorwaarden zijn te downloaden op het Platform via deze link met de mogelijkheid om de Voorwaarden als pdf op te slaan.

2.     Iedere Koper die een Product via het Platform koopt aanvaardt deze Voorwaarden. Iedere Verkoper die een Product via het Platform te koop aanbiedt dan wel een Dienst van BIZGOODZ afneemt, aanvaardt daarmee de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.  

3.     De mogelijkheid bestaat dat Verkoper aanvullende voorwaarden dan wel specifieke bepalingen over bijvoorbeeld garantie en/of refund van toepassing kan verklaren. Iedere Koper die een Product via het Platform koopt aanvaardt tevens deze door de Verkoper opgelegde aanvullende voorwaarden

4.     Deze Voorwaarden dan wel andere door BIZGOODZ op te stellen voorschriften, kunnen door BIZGOODZ eenzijdig worden gewijzigd. Wijzigingen treden eerst dan in werking nadat de wijzigingen zijn bekendgemaakt op het Platform. Indien de Koper na deze bekendmaking een Product via het Platform aankoopt dan wel Verkoper een Product te koop aanbiedt, aanvaarden zij daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden.

5.     Verkoper en Koper verklaren in overeenstemming met de Voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving te handelen.

Artikel 3                Accounts
1.   Verkoper dient een Account aan te maken voordat zij Producten middels het Platform kan aanbieden dan wel verkopen. Koper heeft de keuze vooraf of bij de eerste aankoop een account aan te maken.

2.    Verkoper en Koper dienen bij het aanmaken van een Account de verplicht gemarkeerde onderdelen naar waarheid in te vullen en zijn verantwoordelijk  voor de juistheid van de door hen ingevulde gegevens. Als onderdeel van het aanmaken van het Account dienen Verkoper en Koper akkoord te gaan met de Voorwaarden. Aan het Account wordt door BIZGOODZ een gebruikersnaam gekoppeld (e-mail adres). Het wachtwoord kan door Verkoper dan wel door Koper zelf gekozen worden. Indien een verplicht veld niet is ingevuld kan de inschrijving van Verkoper dan wel Koper niet verwerkt worden.

3.     Nadat het aanmeldingsproces is afgerond krijgt Verkoper dan wel Koper toegang tot zijn Account. Verkoper verkrijgt daarbij toegang tot een zgn. company Account met Dashboard, product- en order menu en zgn. Company profile. Verkoper dan wel Koper dient het zelf gekozen wachtwoord zorgvuldig te bewaren.

4.    Bij vermoeden van oneigenlijk gebruik van het wachtwoord dan wel het Account door een derde, dient Verkoper of Koper dit onmiddellijk aan BIZGOODZ te melden.                  

6.     BIZGOODZ heeft om haar moverende redenen te allen tijde het recht om een Account op te schorten of (tijdelijk) te blokkeren. BIZGOODZ zal de betreffende Verkoper of Koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen. Ook indien een Koper niet betaalt, heeft BIZGOODZ het recht om het gebruik van het Account op te schorten totdat Koper heeft betaald.

7.     Zodra het Account is aangemaakt, kunnen Verkoper en Koper gebruik maken van het Platform en Producten aanbieden dan wel kopen. Aan het Verkopers Account is een Bedrijfsnaam (Company  Name) gekoppeld.

8.     Verkoper en Koper zijn verantwoordelijk voor het gebruik dat van het Account wordt gemaakt en voor degenen die toegang van hen verkrijgen tot het Account.

9.     Indien Verkoper dan wel Koper niet langer gebruik wenst te maken van de Diensten dan kunnen zij dit aan BIZGOODZ via e-mail (contact@bizgoodz.com) aangeven. Alsdan heeft Verkoper dan wel Koper geen toegang meer tot zijn Account.

Artikel 4                Content
1.    Verkoper kan ten behoeve van de door haar aan te bieden Producten Content plaatsen met als doel deze openbaar te maken en de verkoop van Producten te bevorderen. Uitsluitend Verkoper is verantwoordelijk voor deze Content. Verkoper staat er voor in dat eventueel voor gebruik van de Content benodigde toestemmingen van derden, waaronder geportretteerde(n) en auteursrechthebbende(n) is verkregen. Verkoper vrijwaart BIZGOODZ terzake voor claims van derden.

2.    Verkoper dient er voor in te staan dat de omschrijving van het door haar aangeboden Product overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. Bovendien dient Verkoper te zorgen dat Producten in de juiste door BIZGOODZ aangegeven categorieën worden geplaatst.

3.    Verkoper staat er tevens voor in dat de Content in overeenstemming is met toepasselijke wet- en regelgeving. De Content mag niet de goede naam van BIZGOODZ aantasten.

4.    BIZGOODZ behoudt zich het recht voor de Content in te korten of aan te passen. BIZGOODZ heeft tevens het recht om de Content te watermerken met een logo teneinde het doorplaatsen van deze Content door derden te traceren.  Bovendien heeft BIZGOODZ het recht Content te verwijderen indien blijkt dat niet voldaan is aan deze Voorwaarden.

5.    Verkoper geeft BIZGOODZ door het plaatsen van Content, een niet-exclusieve, onbeperkte en wereldwijde toestemming  tot het gebruik en aanpassing, vertaling, verbetering van deze Content op het Platform of anderszins.

Artikel 5                Aanbod en totstandkoming Koopovereenkomst
1.    Beleid inzake redelijk gebruik: Verkoper kan herbruikbare en recyclebare materialen en tweedehands Producten via het Platform aanbieden. Deze worden aangeboden in de staat waarin ze zich bevinden en Verkoper dient die staat bij de omschrijving bij het Product op het Platform juist en waarheidsgetrouw te vermelden. Het is niet toegestaan om ruwe grondstoffen, chemische (vloei)stoffen en -materialen aan te bieden dan wel materialen of stoffen die gebruikt kunnen worden voor het vervaardigen van producten die wettelijk niet zijn toegestaan. Voor de volledige lijst van verboden activiteiten wordt verwezen naar https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/acceptableuse-full). 

2.     BIZGOODZ bepaalt welke productcategorieën en eventuele subcategorieën op het Platform worden vermeld en heeft het recht deze aan te vullen en te wijzigen.

3.     BIZGOODZ heeft het recht om een Verkoper niet langer toe te staan bepaalde Producten aan te bieden op het Platform. BIZGOODZ zal van dit besluit Verkoper op de hoogte stellen. Indien Verkoper alsdan het aanbod van een bepaald Product niet van het Platform verwijdert, dan heeft BIZGOODZ het recht het aanbod van het Product te verwijderen. BIZGOODZ heeft tevens het recht een Product van het Platform te verwijderen indien naar het oordeel van BIZGOODZ het aanbod van het Product misleidend of niet juist is dan wel schadelijk is voor de goede naam van BIZGOODZ dan wel het Platform.

4.     De Koopovereenkomst komt tot stand na aanvaarding door Koper van het aanbod van Verkoper.

5.     Verkoper dient een rechtspersoon te zijn die is gevestigd in Nederland of België en ingeschreven in een Nederlandse of Belgische Kamer van Koophandel. Verkoper dient tevens te beschikken over een BTW nummer en een Nederlandse of Belgische betaalrekening. Indien Verkoper buiten Nederland dan wel België is gevestigd, dan zal door BIZGOODZ in overleg bekeken worden wat de mogelijkheden zijn. 

6.     Om Producten te kunnen aanbieden via het Platform, dient Verkoper een Account te hebben aangemaakt in de Omgeving. Koper heeft de keuze wel of geen Account aan te maken.

7.     Koper en Verkoper erkennen dat BIZGOODZ geen partij is of wordt bij de Koopovereenkomst tussen Koper en Verkoper.

8.     De Verkoper bepaalt de prijs voor het door haar aangeboden Product en zal aangeven of er eventueel garanties of refund beleid van haarzelf dan wel een derde op het Product dan wel andere voorwaarden (nog) van toepassing zijn. De prijs en garanties dienen onderling tussen Verkoper en Koper afgestemd te worden. BIZGOODZ verstrekt geen enkele garantie op de middels het Platform verhandelde Producten. Koper dient de Producten na aflevering te onderzoeken en indien zij niet de eigenschappen bezit die Koper op grond van Koopovereenkomst met Verkoper gesloten, mocht verwachten, dient Koper hierover contact op te nemen met Verkoper. Op de tussen de tussen Verkoper en Koper tot stand gekomen koop ten aanzien van een Product zijn de bepalingen uit boek 7 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

9.     Indien Koper vragen dan wel klachten heeft ten aanzien van een gekocht Product, dan dient Koper daartoe rechtstreeks contact op te nemen met de Verkoper. Aangezien BIZGOODZ geen partij is bij de Koopovereenkomst en het Product niet levert, erkennen en accepteren Koper en Verkoper hierbij dat BIZGOODZ op geen enkele wijze aansprakelijk is jegens Koper dan wel Verkoper en derhalve niet verantwoordelijk is voor eventuele ondeugdelijkheid van het verkochte Product.

Artikel 6                Koop en Levering
1.     BIZGOODZ faciliteert middels het Platform het verkoopproces van een door Verkoper aangeboden Product aan een Koper.

2.     Koper ontvangt namens Verkoper van BIZGOODZ een factuur inclusief 21% BTW. Van BIZGOODZ ontvangt Koper per e-mail bericht onder andere in verband met de bevestiging van de koop.
Koper stemt onderling met Verkoper de levering van het Product af, zoals welke dag, hoe het Product en tegen welke prijs geleverd zal worden. BIZGOODZ faciliteert waar mogelijk het leveringsproces, maar is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de transport en levering van het Product.

3.    De eigendom van een Product gaat pas in eigendom over nadat Koper alle verschuldigde bedragen via BIZGOODZ aan Verkoper heeft betaald.

4.     Verkoper is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het op de juiste wijze nakomen van de Koopovereenkomst. Verkoper vrijwaart BIZGOODZ tegen enige claim die een Koper instelt jegens BIZGOODZ, als gevolg van of samenhangend met het sluiten en/of het uitvoeren van de Koopovereenkomst.

5.     Verkoper draagt voor eigen rekening en risico zorg voor de ‘aftersales’ (o.a. de klantenservice) richting Koper. Verkoper doet zijn uiterste best vragen van Koper binnen 24 uur te beantwoorden.

6.     Verkoper is verplicht zijn aanbod van een Product dan wel de uitvoering van de Koopovereenkomst in overeenstemming te laten zijn met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en deze Voorwaarden. Verkoper is niet gerechtigd hiervan af te wijken of de verkoop buiten het Platform om te sluiten.

7.     Verkoper ontvangt van BIZGOODZ zodra de koop is gesloten dan wel de koopprijs is betaald, een e-mail ter bevestiging.

Artikel 7                Betalingen
1.    Indien een Koper een Product via het Platform koopt, dient hij de Aankoopprijs van het Product te betalen. Indien blijkt dat Koper rechtstreeks aan Verkoper betaalt, bevrijdt hem dat niet van zijn betalingsverplichting jegens BIZGOODZ.

2.    De op het Platform door Verkoper vermelde Aankoopprijs van een Product is in Euro’s, inclusief een BIZGOODZ Service Fee. De BTW en eventuele transportkosten worden apart vermeld en is niet bij de op het Platform vermelde Aankoopprijs inbegrepen.

3.    Betaling van de Verkoopprijs geschiedt via een Betaaldienstverlener, zoals Paypal of Stripe. Deze betaalservice zal conform de PSD2 wetgeving (splitpayment) de door Koper betaalde Aankoopprijs, splitsen in de Verkoopprijs en Service Fee. De Verkoopprijs wordt tegelijkertijd op de rekening van Verkoper en de Service Fee op de rekening van BIZGOODZ bijgeschreven.

4.    Koper ontvangt na de totstandkoming van de Koopovereenkomst en betaling van de Aankoopprijs van BIZGOODZ, namens Verkoper, een factuur waarbij de BTW apart is vermeld.

5.    Indien BIZGOODZ ten behoeve van Verkoper dan wel Koper diensten levert, zullen die conform afspraak door BIZGOODZ gefactureerd worden, waarbij een betalingstermijn geldt van maximaal 30 dagen na factuurdatum.

Artikel 8                Rechten BIZGOODZ
1.    BIZGOODZ heeft het recht om zonder opgaaf van reden bepaalde functionaliteiten ten behoeve van het aanbod van Verkoper op het Platform dan wel het gehele Platform te staken dan wel aan een derde over te dragen waarbij deze derde gehouden is de lopende Koopovereenkomst dan wel andere afspraken met Verkoper dan wel Koper na te komen.

2.      BIZGOODZ is gerechtigd reclames te tonen, voor, na of gelijktijdig met de vertoning van inhoud op het Platform.

Artikel 9 - Gebruik van het Platform
1.     Bij het gebruik van het Platform dienen Verkoper en Koper:
-        in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen te handelen; en onderhavige en eventueel door BIZGOODZ  te verstrekken aanvullende voorwaarden dan wel instructies na te leven.

2.    Verkoper en Koper dienen zich te onthouden van de volgende handelingen:
-        Het verstoren van de werking van het Platform dan wel andere computers of systemen van BIZGOODZ of andere gebruikers te verstoren of het gebruik van het Platform te belemmeren of te beperken;
-        het sturen van ongewenste berichten van commerciële aard ('spam') aan personen van wie Verkoper het emailadres via het Platform heeft verkregen;
-        gebruik op een wijze die schadelijk is voor BIZGOODZ en andere gebruikers van het Platform;
-        het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, hinderen, of het belemmeren van het gebruik van de internetdiensten en de Website; het aanleveren van Content of berichten die opzettelijk onjuist,  onrechtmatig, smadelijk, misleidend of frauduleus zijn of zo kunnen worden opgevat; en   
-        het verspreiden van virussen of documenten die andere schadelijke componenten bevatten.

Artikel 10             Gebruik gegevens en communicatie
1.   Bij het aanmaken van een Account verzoekt BIZGOODZ aan Verkoper en Koper om persoonsgegevens, zoals zakelijke NAW gegevens en een e-mail adres. Verkoper en Koper stemmen ermee in dat hun persoonsgegevens worden gedeeld met respectievelijk Koper en Verkoper voor zover die nodig zijn voor het uitvoeren van de Koopovereenkomst.

2.   Verkoper en Koper stemmen ermee in dat BIZGOODZ het recht heeft, zonder aansprakelijkheid jegens een van hen, de gegevens van hen bekend te maken aan derden indien BIZGOODZ daartoe wettelijk is verplicht of passend acht om de nakoming van enig deel van de Koopovereenkomst of deze Voorwaarden te handhaven dan wel controleren.

3.   Communicatie tussen Koper en Verkoper onderling dan wel tussen een van hen en BIZGOODZ geschiedt elektronisch per email of via het systeem dat het Platform biedt.

4.   De e-mail applicatie, biedt BIZGOODZ de mogelijkheid om alle communicatie die via deze applicatie verloopt te bewaren voor een periode van maximaal 2 jaar. Deze communicatie kan door BIZGOODZ worden ingezien en gebruikt om:
i. ondersteuning te bieden aan Verkoper dan wel Koper bij problemen dan wel vragen;
ii. procesverbeteringen te analyseren;
iii. marketing analyses uit te voeren.

5.   Verkoper en Koper geven hierbij de uitdrukkelijke toestemming aan BIZGOODZ de communicatie die via de e-mail applicatie verloopt op te slaan en te gebruiken conform het bepaalde in dit artikel.

6.   BIZGOODZ zal zich bij de door haar te verlenen Diensten houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.     

Artikel 11             Aansprakelijkheid
1.  Het gebruik door Verkoper en Koper van het Platform geschiedt geheel op eigen risico. Het Platform met inbegrip van de door BIZGOODZ verstrekte informatie, wordt als zodanig geleverd (“as is”).

2.  BIZGOODZ is niet aansprakelijk voor schade die Verkoper dan wel Koper eist als gevolg van opgave door Verkoper dan wel Koper van verkeerde gegevens, voor eventueel verloren gegane aanmeldingen dan wel Accounts en/of voor storingen in het netwerk, hardware of software die resulteren in beperkte, vertraagde of verloren gegane gegevens van de Verkoper dan wel Koper. BIZGOODZ sluit de aansprakelijkheid voor schade die Verkoper dan wel Koper lijdt door gebruik van het Platform en de door BIZGOODZ geleverde Diensten, eveneens uit.
3.  BIZGOODZ is evenmin aansprakelijk voor de middels het Platform verhandelde Producten dan wel de niet nakoming van de Koopovereenkomst door Verkoper dan wel Koper.

Artikel 12             Overig
1.  Indien enige bepaling van de Voorwaarden om welke reden ook geheel of gedeeltelijk onverbindend is, doet zulks niet af aan de verbindendheid van het resterende deel van de Voorwaarden respectievelijk die bepaling. BIZGOODZ zal alsdan de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling die de strekking van de onverbindende bepaling zoveel mogelijk benadert.

2.  BIZGOODZ heeft het recht de rechten en verplichtingen uit deze Voorwaarden over te dragen aan een derde. BIZGOODZ zal Verkoper en Koper hiervan tijdig op de hoogte stellen.

3.  BIZGOODZ heeft het recht deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigingen of aan te vullen door publicatie van de gewijzigde Voorwaarde op het Platform. De van belang zijnde wijziging zullen tevens tijdig op genoegzame wijze aan Verkoper en Koper bekend worden gemaakt.

4.   Van het bepaalde in de Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 13             Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1.    De afspraken als overeengekomen in de Koopovereenkomst en deze Voorwaarden worden in ieder opzicht, zowel voor wat betreft de totstandkoming als voor wat betreft de uitvoering daarvan, beheerst door Nederlands recht.

2.    Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de Koopovereenkomst dan wel de Voorwaarden zullen ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

BIGOODZ is gerechtigd deze Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Deze Voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 29 april 2019/© BIZGOODZ B.V. 2019. BIZGOODZ ® is als Benelux merk geregistreerd.

Stay connected

Sign up today