Copyright Notice

This Copyright Notice is drawn up in Dutch. If you want to read these in English, please  e-mail your request tocontact@bizgoodz.com

BIZGOODZ Copyright Notice

De auteursrechten en alle overige (intellectuele eigendoms-)rechten met betrekking tot de naam, het logo, de door BIZGOODZ B.V. zelf vervaardigde content (waaronder tekst en beeld), de look & feel en het format van deze website berusten uitsluitend bij BIZGOODZ B.V. en/of bij haar licentiegevers. BIZGOODZ B.V. behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

Deze website en onderdelen daarvan mogen niet worden gewijzigd, doorgestuurd, verspreid, verveelvoudigd of openbaargemaakt, tenzij voor persoonlijk gebruik of met toestemming van BIZGOODZ B.V en met inachtneming van het bepaalde daarover in de Algemene Voorwaarden.

BIZGOODZ B.V mag in voorkomende gevallen informatie van deze website verwijderen of (tijdelijk) ontoegankelijk maken als er sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden. BIZGOODZ B.V. heeft ook het recht om eventueel door Verkoper geleverde tekst-, beeld- en/of geluidsmateriaal op welke manier dan ook aan te passen dan wel te verwijderen.

© Copyright 2019 BIZGOODZ®

Stay connected

Sign up today