Disclaimer

The BIZGOODZ Disclaimer are first drawn up in Dutch. If you want to read these conditions in English, mail your request to contact@bizgoodz.com.

BIZGOODZ Disclaimer

BIZGOODZ B.V besteedt veel aandacht en zorg aan de inhoud en samenstelling van haar website Bizgoodz.com (‘Website’). BIZGOODZ B.V kan desondanks niet garanderen dat alle hierop gepubliceerde gegevens volledig en/of juist zijn en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of de al dan niet tijdelijke (on)bereikbaarheid van de Website.

BIZGOODZ B.V. is niet aansprakelijk voor de inhoud van de content die door Verkopers dan wel derden, waaronder adverteerders op de Website is geplaatst. Jij bent als bezoeker zelf volledig aansprakelijk jegens BIZGOODZ B.V., andere gebruikers en derden voor het gebruik van de Website.

Gebruiker vrijwaart BIZGOODZ B.V. dan ook voor alle aanspraken van derden in verband daarmee.

BIZGOODZ B.V. kan er evenmin voor instaan dat de informatie op de Website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Gebuiker is zich er van bewust dat een Website feitelijk onjuiste content kan bevatten, en accepteert uitdrukkelijk dat BIZGOODZ B.V. ter zake in geen geval aansprakelijk is. BIZGOODZ B.V. kan een inhoudelijk of andere controle uitoefenen op door verkopers dan wel andere geplaatste content, maar doet dit niet in alle gevallen.  

BIZGOODZ B.V. mag te allen tijde informatie van de Website verwijderen of (tijdelijk) ontoegankelijk maken als er sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden dan wel indien er sprake is van overtreding door een gebruikers van de regels zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden. BIZGOODZ B.V. heeft ook het recht om ingezonden tekst-, beeld- en/of geluidsmateriaal op welke manier dan ook aan te passen dan wel te verwijderen.

Links naar andere websites
Deze website bevat een aantal links naar andere websites. BIZGOODZ B.V. is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met jouw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Stay connected

Sign up today